ევროკავშირის მხარდაჭერით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიერ, 2020 წელს გამოცხადდა პროგრამული მხარდაჭერის პროცესი, რომელიც განხორციელდა 3 ეტაპად. ინიციატივის ფარგლებში ჩამოყალიბდა შემფასებელი კომისია, რომელიც განიხილავდა შემოსულ საპროექტო განაცხადებს.
საერთო ჯამში დაფინანსდა 7 პროექტი და უზრუნველყოფილ იქნა პლატფორმის 48 წევრი ორგანიზაციის ჩართულობა.

დაფინანსებული პროექტები:
1. “ასოცირების შეთანხმებით აღებული ჩარჩო დირექტივების (WFD, MSFD, ბიომრავალფეროვნება), ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი) COVID-19 პანდემიის პირობებში – ძირითადი აპლიკანტი – მანანა დევიძე – ფონდი “კავკასიის ეკოლოგია” – შემუშავდა 8 პოლიტიკის დოკუმენტი
          1.
წყლის რესურსების სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორნიგი (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          2.
საქართველოში საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          3.ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგი (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          4.ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება COVID-19 პანდემიის პირობებში; (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          5.“ბიომრავალფეროვნება (ჰაბიტატები და სახეობები), გარემოს დაცვა, კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები ბათუმის, ქობულეთისა და ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიებში” (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          6.საზღვაო სივრცის სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის საკვანძო მოვლენები და შესრულების მონიტორინგი ბათუმის, ქობულეთის, ფოთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტბში (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          7.გარემოსდაცვით სფეროში აღებულ ვალდებულებებზე ქალთა ინფორმირებულობის და ჩართულობის მონიტორინგი ბათუმის, ქობულეთის, ზუგდიდის, ფოთის მუნიციპალიტეტებში (პოლიტიკის დოკუმენტი)
          8.გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილების მიმართულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი და შესრულებული საქმიანობების მონიტორინგი (პოლიტიკის დოკუმენტი)

 

2. ევროპული ინოვაციური და ეკონომიკური მოდელების დანერგვა -ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად – ძირითადი აპლიკანტი – ნინო ელიზბარაშვილი – ასოციაცია “ქალი და ბიზნესი” ( პოლიტიკის დოკუმენტი )

3. ძლიერი საზოგადოება-ძლიერი მმართველობისთვის – ძირითადი აპლიკანტი – ნინო ხუხუა – ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ( პოლიტიკის დოკუმენტი )

4. საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოში – ძირითადი აპლიკანტი – ალლა გამახარია – კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი “სოხუმი” ( პოლიტიკის დოკუმენტი )

5. სამოქალაქო ჩართულობა სამომხმარებლო ბაზრზე ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის განთავსების ხელშეწყობისთვის – ძირითადი აპლიკანტი – მანანა წულაია – ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია “ელკანა” ( პოლიტიკის დოკუმენტი )

6. “პანდემიის პირობებში ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევები, სიტუაციის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება” – ძირითადი აპლიკანტი – ზვიად ელიზიანი – საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი” ( პოლიტიკის დოკუმენტი )

7. თვითმმართველობის განვითარება და საარჩევნო პროცესების ანალიზი კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ხელშესაწყობად – ძირითადი აპლიკანტი – ალუ გამახარია – მშვიდობიანი და საქამიანი კავკასია (დოკუმენტი)