2022 წლის თემატური სამუშაო ჯგუფების სამოქმედო გეგმები:

  1. პირველი სამუშაო ჯგუფი
  2. მეორე სამუშაო ჯგუფი
  3. მესამე სამუშაო ჯგუფი
  4. მეოთხე სამუშო ჯგუფი
  5. მეხუთე სამუშაო ჯგუფი