დავების განმხილველი ორგანოს წევრები:

1.მანანა ბიწაძე-მიქელაძე

2.ნატალია ხოხიაშვილი

3.თენგიზ სვანიძე

4.რუსუდან სიმონიძე

5.თინათინ როსტიაშვილი