საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება