საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შესაძლო რეორგანიზაციის თაობაზე