განცხადება საგნის ,,მე და საზოგადოების” სკოლაში დანერგვის შესახებ.